504 428 215

Ważne informacje

Przystępując do wykonania projektu budowlanego niezbędne będą następujące dokumenty:

 

1) Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z załącznikiem graficznym lub decyzja o warynkach zabudowy.

Dokument ten jest podstawą do rozpoczęcia prac związanych z projektowaniem Twojego budynku. Musisz udać się do Urzędu Miasta lub Gminy (w zależności gdzie zlokalizowania jest działka, na której chcesz projektować budynek) i złożyć wniosek o wydanie wypisu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warynkach zabudowy.

 

2) Mapa do celów projektowych.

Taką mapę sporządza uprawniony geodeta.

 

3) Warunki techniczne przyłączenia do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, energetycznej, gazowej.

Warunki okreslają sposób przyłączenia do budynku wszelkich mediów.

 

4) Warunki na lokalizację zjazdu z drogi publicznej.

Droga gminna - zarządcą jest Wójt, Burmistrz lub Prezydent Miasta

Droga powiatowa - Zarząd Powiatu

Droga wojewódzka - Zarząd Województwa

Droga krajowa - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

 

W przypadku gdy nie dysponujesz odpowiednią ilością czasu, jesteśmy w stanie w Twoim imieniu załatwić wszelki formalności związane z uzyskaniem koniecznych dokumentów.